logo

PHP Depend

PHP Depender

 

  Program PHP_Depend slúži na vykonanie statickej analýzy zdrojového kódu PHP aplikácie a patrí do skupiny programov Quality Assurance. Pomocou statickej analýzy sa zdrojový kód transformuje na ľahko spracovateľnú dátovú štruktúru. Táto dátová štruktúra AST ( Abstract Syntax Tree ), ktorá reprezentuje rôzne zastúpenie výrazov, príkazov a iných elementov tvoriacich zdrojový kód, je následne po vytvorení vyhodnotená podľa rôznych kritérií. Výsledky získané týmto spôsobom testovania sú zosumarizované a vizuálne vykreslené v dvoch vektorových súboroch. Softvérové metriky, ako nám poskytuje PHP_Depend, sú užitočné najmä na zvýšenie produktivity a kvality vyvíjaných aplikácií a zároveň nám slúžia ako detektory prípadných problémových oblastí zdrojového kódu. Jedným z výsledkov testovanie aplikácie pomocou PHP_Depend je graf, ktorý znázorňuje stupne nestability vo vzťahu k abstrakcii pri danej aplikácii. Čím má balíček viac závislostí, tým je nestabilnejší.

         Diagonálne vygenerovaným grafom prechádza zelená uhlopriečka, ktorá predstavuje ideálne pozície meraných hodnôt. Druhým výsledkom meraní je pyramída hodnôt, z ktorých sú zaujímavé hlavne hodnoty LOC ( počet riadkov ), NOC (počet tried), NOM ( počet metód ), ANDC ( priemerný počet odvodených tried – dedičnosť ) a AHH ( priemerná výška hierarchie ), ktoré nám ukážu priemernú hĺbku dedičnosti.

PHP Depend tabuľka výsledkov

PHP Depend tabuľka výsledkov pyramída

PHP Depend tabuľka výsledkov pyramída vysvetlívky

 

       Pre lepšie pochopenie je potrebné vysvetliť jednotlivé zložky z každej oblasti.

 

NOP – počet PHP balíčkov v rámci testovanej aplikácie

NOC – počet tried v rámci testovanej aplikácie

NOM – počet metód v rámci testovanej aplikácie

LOC – počet riadkov kódu bez bielych miest a komentárov

CYCLE – počet lineárne nezávislých ciest kódu v rámci testovanej aplikácie

CALLS – počet volaní jednotlivých metód, každá sa počíta iba raz

FANOUT - počet tried, ktoré nie sú v rovnakej dedičnej vetve

ANDC - priemerná počet odvodených tried – dedičnosť v aplikácii

AHH - priemerná výška hierarchie dedičnosti v rámci testovanej aplikácie

 

      Referenčné hodnoty, ktoré slúžia na farebné odlíšenie jednotlivých výsledkov do troch kategórií, a to nízky, priemerný, vysoký.
                             

logo